SWU logo
SDG logo
SWU supports the Sustainable Development Goals
SWU Sustainable Development Goals Report
Log In
bg

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น 1 ใน 19 มหาวิทยาลัยไทย ที่ได้รับการจัดอันดับ Times Higher Education Impact Rankings 2020 ในภาพรวม (Overall) อยู่ในอันดับที่ 301 – 400 ของโลก

ในปี 2020 Times Higher Education Impact Rankings ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น 1 ใน 19 มหาวิทยาลัยไทย ที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้ โดยมีอันดับและคะแนนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในภาพรวม (Overall) อยู่ในอันดับที่ 301 – 400 ของโลก โดยมีคะแนน เท่ากับ 62.4