Log In
bg

โครงการสัมมนาทางวิชาการ "เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
SWU supports the Sustainable Development Goals

SWU supports the Sustainable Development Goals

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สู่เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (SDGs)” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 13.30 น. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ