Log In
bg

การอบรมแนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs) 2022

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมแนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการกรอกข้อมูล และสามารถรายงานข้อมูลได้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด SDGs ขององค์การสหประชาชาติ

ภาพถ่ายโดย: ส่วนกิจการเพื่อสังคม