SWU logo
SDG logo
SWU supports the Sustainable Development Goals
SWU Sustainable Development Goals Report
Log In
bg

โครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว

Target Indicator Result
การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
SDG 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
8.9 By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products 8.9.2 Proportion of jobs in sustainable tourism industries out of total tourism jobs
Caveat

Cultural Capital Development Program is arranged for 2 phases with the design and implementation of sustainable tourism promotion policy to create works and promote local cultures and products.

Phase 1: Workshop “Natural dyeing skill and technique development” is to develop Saotom cloth product at Nong Kowit and Sai Ngam Villages, Sakaew Province. 50 villagers from Nong Kowit and Sai Ngam Villages attended this program. What the community receives is knowledge to develop local products including cloth dyeing skill and technique made from natural materials found in local area such as marigold and mud etc. This program focuses on local strengths and wisdom of Sakaew Province as cultural capital to be combined with the development of know-how regarding fibers and natural dyeing to add values and create unique local products for increasing income of the community.

Phase 2: Light and Sound Performance at Khundan Prakarnchon Dam by cooperating with Nakhonnayok Province. Activities in this program are as follows
1. Light and sound performance "Inheriting routes, creating streams at Khundan Prakarnchon Dam " at Khundan Prakarnchon Dam with exhibition of artworks and art street and colorful glow-in-the-night decorations around the front of Khundan Prakarnchon Dam. Such performance is to promote tourism of Khundan Prakarnchon Dam of Nakhonnayok Province, inspired by historic stories of Khun Han Pitakphrai who passed this inspiration to King Rama 9 to initiated the construction of this Dam to be useful for people. Performers include artists, stars, alumni, students of Srinakharinwirot University and students from schools in Nakhonnayok Province who join Dance of Thai Puan, which is another important ethnic group in Nakhonnayok Province.
2. The activities include booth for community products provided that Nakhonnayok Province coordinates with community shops to put their products for distribution to bring income to people in the community. In such event, there are about 50 community shops opening their booths here.

โครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ จัดทำ 2 กิจกรรมหลัก โดยได้มีการออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ระยะที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะและเทคนคิการผ้าย้อมสีธรรมชาติ” การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าซาวตม สถานที่ ณ บ้านหนองโกวิทย์และบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว โดยมีชาวบ้านบ้านหนองโกวิทย์และบ้านไทรงามเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ทั้งนี้สิ่งที่ชุมชนได้รับความรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาผลิตภัณธ์ท้องถิ่นได้ คือ ทักษะและเทคนิคการย้อมผ้าด้วยวัสดุทางธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ดอกดาวเรือง โคลน เป็นต้น โครงการนี้เป็นการดึงจุดเด่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้วซึ่งถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดมา ผสมผสานกับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องเส้นใยและการย้อมสีธรรมชาติทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์เพื่อรายได้ให้ชุมชน
ระยะที่ 2 การแสดงแสง สี เสียง ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล โดยความร่วมมือกับจังหวัดนครนายก กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย
1. การแสดงแสง สี เสียง ชุด "สืบสานทาง สร้างสายธาร เขื่อนขุนด่านปราการชล" ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล พร้อมทั้งการแสดงงานศิลปะ อาร์ต สตรีท แสดงความสวยงามของสีสันเรืองแสงยามค่ำคืน ที่จะจัดขึ้นบริเวณลานหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชล การแสดงดังกล่าวได้เป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชล ของจังหวัดนครนายก โดยมีแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของขุนหาญพิทักษ์ไพร ที่ส่งต่อเป็นแรงบันดาลพระทัยให้ในหลวง ร.9 ทรงมีพระราชดำริให้สร้างเขื่อนขุนด่านฯ ให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎร นักแสดงประกอบด้วยศิลปินดารา ศิษย์เก่า นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดนครนายกที่มาร่วมฟ้อนไทยพวน อันเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่สำคัญชาติพันธุ์หนึ่งในจังหวัดนครนายก
2. กิจกรรมมีการออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยทางจังหวัดนครนายกได้ประสานงานกับร้านค้าชุมชน นำผลิตภัณฑ์ในชุมชนออกมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ในกับคนในชุมชน โดยในงานดังกล่าวมีร้านค้ามาออกร้านจำนวนประมาณ 50 ร้านค้าชุมชน


โครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสระแก้วและจังหวัดนครนายก

Impact Level
Impact

Nakhonnayok and Sakaew have been promoted for cultural tourism and community products developed from “cultural capital” of each province and extended to be cultural and local works and products under cooperation of the community.

จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้วได้รับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยพัฒนามาจาก "ทุนทางวัฒนธรรม" ของจังหวัด ต่อยอดเป็นผลงานทางวัฒนธรรมและผลิตภัณธ์ท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะและเทคนคิการผ้าย้อมสีธรรมชาติ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะและเทคนคิการผ้าย้อมสีธรรมชาติ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะและเทคนคิการผ้าย้อมสีธรรมชาติ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะและเทคนคิการผ้าย้อมสีธรรมชาติ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะและเทคนคิการผ้าย้อมสีธรรมชาติ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะและเทคนคิการผ้าย้อมสีธรรมชาติ”
การแสดงแสง สี เสียง ชุด "สืบสานทาง สร้างสายธาร เขื่อนขุนด่านปราการชล"
การแสดงแสง สี เสียง ชุด "สืบสานทาง สร้างสายธาร เขื่อนขุนด่านปราการชล"
การแสดงแสง สี เสียง ชุด "สืบสานทาง สร้างสายธาร เขื่อนขุนด่านปราการชล"
การแสดงแสง สี เสียง ชุด "สืบสานทาง สร้างสายธาร เขื่อนขุนด่านปราการชล"
การแสดงแสง สี เสียง ชุด "สืบสานทาง สร้างสายธาร เขื่อนขุนด่านปราการชล"
การแสดงแสง สี เสียง ชุด "สืบสานทาง สร้างสายธาร เขื่อนขุนด่านปราการชล"
Faculty of Fine Arts
Ms. Papassorn Jongjaroenrungruang
23 Jan 20 11:00