SWU logo
SDG logo
SWU supports the Sustainable Development Goals
SWU Sustainable Development Goals Report
Log In
bg
SDG 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
SDG 16
Read More

1

Projects

1

Faculties

โครงการธรรมใจให้มีสุข

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โรคมะเร็งถือเป็นภาวะคุกคามต่อชีวิตและจิตใจของผูป่วย การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งจึงต้องประกอบด้วยหลักวิชาการ และการประคับประคองจิตใจ มีความร่วมมือกันระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ให้บริการดูแลรักษา ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์ การดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้จำเป็นต้องมีการสื่อสารและทำความเข้าใจมุมมองความ...