Log In
bg
SDG 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
SDG 11

5

Projects

3

Faculties

โครงการ ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13

Faculty of Environmental Culture and Ecotourism

อาจารย์ ดร.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน และการยกระดับอาชีพของชุมชนให้มีรายได้จากกการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เข้าร่วมการประกวด รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริก...

Cultural, Music And Folk Arts Field Study At Phetchaburi Province

Faculty of Fine Arts

โครงการศึกษาภาคสนามวัฒนธรรมดนตรีและศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย อีกทั้งเพิ่มประสบการณ์ตรงแก่นิสิตและอาจารย์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านท...

Karen Village And Mon Village Field Work Project

Faculty of Fine Arts

โครงการภาคสนามหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญ เป็นกิจกรรมที่นำนิสิตไปเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนชาติมอญและชาติพันธุ์กะเหรี่ยง มีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย อีกทั้งเพิ่มประสบการณ์ตรงแก่นิสิตและอาจารย์อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน...

Project Fieldwork: Folk Culture And Thai Ethnic Groups, Isan Region

Faculty of Fine Arts

โครงการภาคสนามดนตรี วัฒนธรรมพื้นบ้านและกลุ่มชาติพันธุ์ไท ภาคอีสาน มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย อีกทั้งเพิ่มประสบการณ์ตรงแก่นิสิตและอาจารย์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ดุริยางคศาสต์ไทย...

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบพึ่งตนเอง

Faculty of Education

โครงสร้างสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) การพัฒนาศักยภาพหรือการส่งเสริมภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปหรือวัยหลังเกษียณ ส่งผลให้มีแนวคิดจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพแล...