Log In
bg
SDG 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all
SDG 8

9

Projects

6

Faculties

Social Impact Assessment Development Project

Faculty of Business Administration for Society

โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลลัพธ์ทางสังคม เป็นโครงการบริการวิชาการแบบครั้งคราว ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการจัดทำแบบประเมินวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับธุรกิจเพื่อสังคมในประเทสไทย ให้มีการประเมินที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับได้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิ...

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise Incubation Project)

Faculty of Business Administration for Society

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสังคม (SOCIAL ENTERPRISE INCUBATION PROJECT) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมให้นิสิต และผู้พิการเกิดแรงบันดาลใจ ในการมุ่งเป็นเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) ผ่านการแข่งขันกิจกรรม Startup Thailand league...

Sam Chuk Centennial Market Development Project Suphanburi Province Conservatively Through Art And Community

Faculty of Fine Arts

มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูหน้าร้านค้า ด้วยการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมบนประตูร้านค้า ร่วมกับชุมชนตลาดสามชุกร้อยปี และภาคีเครือข่ายสถาบันศิลปกรรม 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพนิสิตในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาชุมชนด้วยการปฏิบัติงานและลงพื้นที่จริง

Sustainable Community Business Development Sdgs Nakhon Nayok Province

Faculty of Economics

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะด้านแรงงานของชุมชนเพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในชุมชน โดยสาเหตุสำคัญของการว่างงานเกิดจาก การเลือกทำงานของคนรุ่นใหม่ การขาดแคลนคนที่มีความรู้ และการขาดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology: IT) และภาษา รวมถึงการขาดทักษะทางอาชีพ(BLTbangkok.com,...

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน : การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

College of Creative Industry

สืบเนื่องจากการวิจัยการพัฒนานวัตกรรม "แท่งยาถมดำปราศจากตะกั่ว" (สิทธิบัตรเลขที่ 1101001747) วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ (นวัตกรรม) และการประยุกต์หาเอกลักษณ์ยาถมและแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง (ตั้...

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก-อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 3

Computer Center

The Computer Office has organized the project to enhance ICT competencies and foster knowledge and economic development in the community (Nakhon Nayok Province - Mae Chaem District, Chiang Mai Province) Phase 3. The objective is to develop ICT competencies and enhance knowledge and skills for studen...

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ Bcg มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Swu-U2T For Bcg)

Social Service Office

รัฐบาลมีแผนงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่มุ่งเน้นการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1...

โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน

Social Service Office

หลักการและเหตุผล โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน มุ่งหวังจะเข้าเป็นส่วนร่วม การพัฒนาและการบริการวิชาการเพื่อสังคม ในมิติด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับภาคและระดับจังหวัด คือการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรและ...

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการตามวิถีชีวิตไทยพวน (Bike For Life ไทยพวน)

Social Service Office

หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในบทบาทของแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัย มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการตามวิถีชีวิตไทยพวน(Bike for life ไทยพวน) คือการส่งเสริมการ...