Log In
bg
SDG 10 REDUCED INEQUALITIES
Reduce inequality within and among countries
SDG 10

8

Projects

1

Faculties

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม : Diy Your Happiness คู่มือออกแบบความสุขด้วยตนเอง

Faculty of Education

ทุกวิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของทุกคน หลายเรื่องเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายคนมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากมากขึ้น เกิดความท้อแท้ หมดหวัง หมดกำลังใจ ซึ่งถ้าเราปล่อยให้ความรู้สึกเช่นนี้อยู่กับเรานานเกินไป ก็อาจเกิดความเครียดสะสม กลายเป็นภัยเงียบที่ส่งผลต่อสุขภาพกาย...

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

Faculty of Education

ปัจจุบันโลกเคลื่อนเข้าสู่ยุคของคลื่นลูกที่ 5 “ยุคสังคมแห่งปัญญา” หรือ “ยุคปราชญสังคม” ปัจจัยแห่งยุคนี้ คือ สติปัญญา เครื่องมือแห่งยุค คือ นักคิด นักบูรณาการ เป็นยุคของการคิด การบูรณาการใช้ความรู้และใช้ปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สังคมใดสามารถพาตนสู่การเป็นปราชญ์สังคมได้สำเร็จ สังคมนั้นจะเจริญล...

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม : การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring ในพื้นที่ 5 จังหวัด

Faculty of Education

ในปี พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษาขึ้น โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 500 ล้านบาท ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ในการนี้ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำ ในสถานศึกษาพื้นที่ห่างไกล

Faculty of Education

ในโลกยุคปัจจุบันความเจริญก้าวทางด้านเทคโนโลยีนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างมากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้เปลี่ยนจากที่ครูเป็นศูนย์กลางมาสู่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องได้รับความรู้จากครูในห้องเรียนเท่านั้นแหล่งความรู้อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นพ่อ...

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพเพื่อพัฒนานวัตกรรมชุมชนการผลิตชิ้นงานจากปูนปั้นผสมโฟม

Faculty of Education

ผลการดำเนิน “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG Economy” ในปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการจัดสรรพื้นที่ได้เข้าไปขับเคลื่อนดำเนินโครงการฯ จำนวน 107 ตำบล ครอบคลุม 30 อำเภอ 10 จังหวัด ซึ่งสอดคล้องก...

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ

Faculty of Education

การเปลี่ยนแปลงของการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างกระบวนการคิดที่เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการคิดที่พัฒนา และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ส่งผลกระทบทางด้านระบบการคิดทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีตลอ...

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม : การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยบอร์ดเกม

Faculty of Education

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัวทั้งทางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึ่งการเรียนรู้เชิงรุกจะทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นอย่างมีความหมายผู้เรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมหรือบทบาทในกา...

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม : การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลพร้อมใช้เพื่อการพึ่งพาตนเองและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพการเงิน และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุ

Faculty of Education

ในปัจจุบัน จำนวนผู้สูงวัยในประเทศไทยได้ขยายตัวสูงขึ้นอันมาจากสาเหตุหลายปัจจัย ผู้สูงอายุมีเงื่อนไขความเป็นอยู่รวมถึงคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นแม้ว่าภาครัฐฯหรือหน่วยงานต่างๆจะพยายามสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในหลากหลายมิติ เช่น มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสุขภาพ มิติสภาพแวดล้อม หรือมิติด้านสังคม...