Log In
bg
SDG 4 QUALITY EDUCATION
Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
SDG 4

23

Projects

13

Faculties

ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (Disability Support Services Center: Dss Center)

STUDENT AFFAIRS DIVISION

ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS CENTER) โดยงานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต บริการสนับสนุนทางการศึกษาให้นิสิตที่มีความพิการ สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนิสิตปกติ และบริการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือนิสิตพิการในด้านต่างๆ

21St Century Learning Skill Project Of Health And Physical Education Student On Academic Year 2020.

Faculty of Physical Education

The purpose of 21st Century Learning skill project is to develop life and career skill for Health and Physical Education Student on academic year 2020 by learning beyond the classroom.

Hu Academic Service For The Elderly In Nakhon Nayok

Faculty of Humanities

Thailand has entered the elderly society for a couple of years. It means that there will be more and more elderly. Therefore, we must realize how to adapt ourselves to be with them and help them to be economically independent, especially the elderly in the upcountry area. This task is integrated int...

Learning Skills Development Project In The 21St Century : Oracle Academy

Faculty of Science

การจัดการฐานข้อมูลด้วยระบบจัดการฐานข้อมูลสากลเป็นหนึ่งในความรู้พื้นฐานของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติ ที่จะต้องนำไปประกอบอาชีพ ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือระบบฐานข้อมูล Oracle ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการปูพื้นฐานความรู้ในการจัดการฐานข้อมูลด้วยระบบ...

Science Activities Integrated With Stem To Enhance Science Skills :
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น"

Faculty of Science

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกปัจจุบัน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมอปฏิบัติด้วยตนเอง (Hand-on activity) ส่งเสริมสมรรถนะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ในด้านการคิด การทำงานเป็นทีม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะมัธยมศึกษาตอนต้น ควรได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการทำกิจกรรมการ...

Stem Education Integrated Science Activity Workshop Project To Enhance Science Skills
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Faculty of Science

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรม และแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบสุ่ม โดยมีการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการสะเต็มศึก...

Art Education For Community Development Project

Faculty of Fine Arts

โครงการศิลปศึกษาพัฒนาชุมชน เป็นกิจกรรมโครงการที่มีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1.เพื่อให้นิสิตศิลปศึกษาสามารถออกแบบกิจกรรมศิลปศึกษาร่วมกับชุมชนโดยมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนได้ (รายวิชา VAE381 ศิลปะกับชุมชน VAE336 ศิลปะไทยร่วมสมัย VAE 417 ศิลปกรรมบำบัด) 2.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี...

Art Education Project "Somsri 9"

Faculty of Fine Arts

โครงการครูสมสี สมสี8 มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษาได้มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสถานการณ์จริง 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษาได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม 3.เพื่อจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมบูรณาการกับทำนุบำรุง...

Cultural, Music And Folk Arts Field Study At Phetchaburi Province

Faculty of Fine Arts

โครงการศึกษาภาคสนามวัฒนธรรมดนตรีและศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย อีกทั้งเพิ่มประสบการณ์ตรงแก่นิสิตและอาจารย์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านท...

Karen Village And Mon Village Field Work Project

Faculty of Fine Arts

โครงการภาคสนามหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญ เป็นกิจกรรมที่นำนิสิตไปเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนชาติมอญและชาติพันธุ์กะเหรี่ยง มีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย อีกทั้งเพิ่มประสบการณ์ตรงแก่นิสิตและอาจารย์อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน...

Project Fieldwork: Folk Culture And Thai Ethnic Groups, Isan Region

Faculty of Fine Arts

โครงการภาคสนามดนตรี วัฒนธรรมพื้นบ้านและกลุ่มชาติพันธุ์ไท ภาคอีสาน มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย อีกทั้งเพิ่มประสบการณ์ตรงแก่นิสิตและอาจารย์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ดุริยางคศาสต์ไทย...

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาส เขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน

Faculty of Education

จากสภาพการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าระบบการจัดการศึกษาต่างมีภาพรวมด้านปรัชญาที่คล้ายคลึงกันด้วยการมุ่งพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การเป็นกำลังคน (Manpower) ซึ่งหมายถึงการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองทางด้านมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพและความต้องการของสังคม อีกทั้งการมุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ (Ma...

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบพึ่งตนเอง

Faculty of Education

โครงสร้างสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) การพัฒนาศักยภาพหรือการส่งเสริมภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปหรือวัยหลังเกษียณ ส่งผลให้มีแนวคิดจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพแล...

Botanical Garden Of The Faculty Of Pharmacy, Srinakharinwirot University

Faculty of Pharmacy

The botanical garden of the Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University has been established on 3.7 hectares of an agricultural land reform area in Banna district in Nakonnayok province. The project is established in partnership with the Agricultural Land Reform Office and the Land Development...

การประเมินความคุ้มค่าของโครงการให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน (The Worthiness Evaluation Of Economic And Health Knowledge Project For The Elderly In A Community)

Faculty of Economics

เป็นโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ โภชานาการ และการออกกำลังกายกับผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดนครนายก โดยมีการบูรณาการการบริวิชาการร่วมกับงานวิจัย และบูรณาการร่วมกันระหว่างเศรษฐศาสตร์ พยาบาล และพละศึกษา ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการจำนวน 4 ครั้ง จำนวนผู้เข้ารับการอบรมครั้งละ 50 คน เนื้อหาในการอบรมเน้นการ...

Special Education And Care Pedagogical Training Program In Academic Year 2021

Graduate School

Special Education and Care Certificate Program was established to help teachers who have experience in other teaching disciplines earn the qualifications necessary to teach disabled students. Students must be bachelor's degree holders, often with teaching experience and a basic teaching certifica...

The Pedagogical Training For Teachers Under Bangkok Metropolitan Administration

Graduate School

To promote and develop teachers' pedagogy in the 21st century for the Bangkok metropolitan teachers. Content is delivered, including the use of various methodologies that help different children to engage with educational content and learn more effectively, recognizing that individuals learn in di...

Young Girls Projects

Graduate School

There are still negative stigmas toward teenage mothers, especially in small communities in Thailand. At times, these prevent teenage mothers from receiving proper help. The team decided to help improve this factor by using self-compassion and community empowerment concepts. The project aimed to emp...

Media Production To Promote Community Tourism (Pattaya Province)

College of Social Communication Innovation

Teachers and student came together to visit the area (Pattaya Province). To develop product design to be attractive. Students share their knowledge of media and product development to share with the community by using knowledge from the course and they have a teacher to give advice all the time...

Moral Development Project According To The King's Science

Bodhivijjalaya College

The Student Potential Development Department of Bodhiwitchalai College sees the benefits that learners have from learning and developing processes from within. Therefore, important missions have been set during the semester by defining self-development activities. by piloting working with the commun...

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
(University To Tambon Project : U2T)

Social Service Office

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศ เกิดขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ ไม่สามารถหางานทำได้ รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประชาชนที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทาง...

โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันและศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนธงชัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Patumwan Demonstration School

โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนธงชัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านการ...

โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Patumwan Demonstration School

โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดช...