Log In
bg
SDG 4 QUALITY EDUCATION
Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
SDG 4
Report

29

Projects

11

Faculties

Project To Develop Knowledge In Business Administration For The General Public

Faculty of Business Administration for Society

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ดำเนินการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในศาสตร์บริหารธุรกิจเพื่อสังคมให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการ reskill และ upskill ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต สามารถเรียนได้ทุกช่วงเวลา

Project To Prepare New Students And Inspire Them To Become Entrepreneurs In Social Business : Se Voice

Faculty of Business Administration for Society

กิจกรรมที่ดำเนินการให้ความรู้ถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในช่วงยุคโควิด ทำอย่างไรให้ธุรกิจรอด ทำอย่างไรให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ในช่วงสถานการณ์ และเป็นการให้ความรู้และประชาสัมพันฑ์ช่อทางการกระข่าวสารต่างๆ ให้กับกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กัน

Swu Bas Hub For Social Business

Faculty of Business Administration for Society

เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจเพื่อสังคม และความรู้ศาสตร์บริหารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ดำเนินการเผยแพร่คลิปความรู้จากคณาจารย์ และความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ ผ่านศูนย์กลาง SWUBAS HUB โดยที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างง่ายผ่านโซเชียลมีเดีย

Project Of Academic Supportive Educated
Management For Equity Education: Eastern
Region

Faculty of Nursing

Academic Support Program for Education Management to Educational Equality in Eastern Region has the objects for 1) To support the management of education in the area in helping children. Poor early childhood, children and young people have access to a system of education and self-improvement to t...

Academic Service Project For The Elderly

Faculty of Humanities

Based on a survey conducted prior to the commencement of the project, the elderly can increase their potential to gain employment after retirement through the acquisition of ICT skills and familiarity with contemporary language use. On the basis of this understanding, students from the Faculty of Hu...

Enhancing Learning English Through Children’s Literature

Faculty of Humanities

Using children’s tales, forty-seven undergraduate students in the EN451 Children’s Literature course applied their IT skills and knowledge of literature to create materials and design activities to teach sixty students at Watkhaopra School, U Thong District, Suphan Buri Province from December 11-12,...

Transferring Knowledge Of Psychology To The Community

Faculty of Humanities

Students from the B.A. Psychology program who participated in the project took the opportunity to help society by giving their knowledge of psychology to a Thai provincial school that lacks appropriate educational opportunities. The project was implemented according to the school’s plan under the su...

โครงการค่ายสู่ฝัน...วันอัจฉริยะ

Faculty of Science

การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มเยาวชนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษานั้นมีหลายรูปแบบแต่แนวทางที่สาคัญแนวทางหนึ่งคือ “การสร้างจิตสำนึก ... การให้เพื่อสังคม ... เพื่อสาธารณะ”โดยการให้เพื่อสังคมนั้นผู้ที่เป็นผู้ให้ย่อมมีความรู้สึกที่ดีในฐานะที่ทำประโยชน์ มีความสุขในการที่ได้ให้ ส่วนผู้ที่เป็นผู้รับ...

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 1 โครงการนิสิตวิทยาฯ จิตอาสาร่วมใจ รับใช้สังคม ประจำปีการศึกษา 2562

Faculty of Science

จากผลการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาพบว่าร้อยละ 60 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศไม่ทราบว่าตนเอง อยากเรียนต่อในสาขาหรือคณะใด เพราะไม่รู้ความถนัดหรือความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง ทำให้เกิดปัญหาในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แ...

โครงการฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 17 (Roaming Physics #17)

Faculty of Science

การบริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในภารกิจของภาควิชาฟิสิกส์ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหลากหลายกิจกรรม เช่น โครงการการอบรมครูของ สสวท. โครงการอบรมและสัมมนาทางวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ และโครงการฟิสิกส์สัญจร เป็นต้น สำหรับโครงการ ฟิสิกส์สัญจรเป็นโครงการบริการวิชาการที่แตกต่างจากโค...

Art Education For Community Development Project

Faculty of Fine Arts

โครงการศิลปศึกษาพัฒนาชุมชน เป็นกิจกรรมโครงการที่มีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1.เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถออกแบบกิจกรรมศิลปศึกษา ร่วมกับชุมชนโดยมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนได้ 2 เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์นิสิตและชุมชนเพื่อพัฒนากิจกรรมศิลป...

Art Education Project "Somsri 8"

Faculty of Fine Arts

โครงการครูสมสี สมสี8 มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษาได้มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสถานการณ์จริง 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษาได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม 3.เพื่อจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมบูรณาการกับทำนุบำรุง...

Community Development Volunteer Art Project

Faculty of Fine Arts

โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1. เพื่อให้นิสิตได้นำทักษะความรู้ทางด้านศิลปกรรมกับการสร้างสรรค์ชุมชนจากการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติการภาคสนามส่งเสริมประสบการณ์จริง 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก ได้รับความรู้ ความเข้า...

Contemporary Art Exhibition And Workshop To Educate Society On Visual Arts

Faculty of Fine Arts

โครงการนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยและสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านทัศนศิลป์แก่สังคม มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสุนทรีย์และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์โครงการคือ 1.เพื่อจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยของคณาจา...

Karen Village And Mon Village Field Work Project

Faculty of Fine Arts

โครงการภาคสนามหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญ เป็นกิจกรรมที่นำนิสิตไปเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนชาติมอญและชาติพันธุ์กะเหรี่ยง มีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านมานุษยดุริยางควิทยา อีกทั้งเพิ่มประสบการณ์ตรงแก่นิสิตและอาจารย์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนทั้ง...

Music Tour

Faculty of Fine Arts

Srinakharinwirot Music Camp For Developing The Academic Potential And Music 7Th

Faculty of Fine Arts

โครงการค่ายดนตรีศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและดนตรีสากล ครั้งที่ 7 เป็นกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และความเข้าใจในทักษะดนตรี และมีส่วนผลักดันให้ผู้ร่วมโครงการเกิดจิตสาธารณะในการให้บริการสังคมเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านดนตรีอันมีประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความต้อง...

Thai Music Wai Kru Ceremony "Duriyajarn Katanyutha"

Faculty of Fine Arts

1.เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ “ดนตรีไทย” 2.เพื่อแสดงออกซึ่งผลทางวิชาการด้านดนตรีไทยของนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก 3.เพื่อส่งเสริมความตระหนักในระบบคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิต 4.เพื่อให้สอดคล้องตามแผนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย กำหนด

The Art Exhibition Of Integrated Creative Design For Society 2020

Faculty of Fine Arts

1. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับแก่สังคมในด้านออกแบบสื่อสาร 2. เพื่อแสดงศักยภาพในการประมวลองค์ความรู้ทางศิลปะเข้ากับทุกศาสตร์ของการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารด้วยผลงานออกแบบสื่อสารนิพนธ์ 3. เพื่อพัฒนาผลงานออกแบบที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีควบคู่กับ...

Workshop And Exhibition Of Makeup For Performances 2020

Faculty of Fine Arts

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานการแต่งหน้าเพื่อการแสดง ปีการศึกษา 2562 1.เพื่อฝึกให้นิสิตในสาขาวิชา ได้เรียนรู้กระบวนการแต่งหน้าพื้นฐานและการออกแบบการแต่งหน้าที่สอดคล้องกับการแสดง อันถือเป็นเทคนิคสำคัญพื้นฐานด้านหนึ่งของงานศิลปะการแสดง 2.เพื่อให้นิสิตในสาขาวิชา ได้นำความรู้ทางด้านของกระบวนกา...

Workshop On Thai Music For Teachers And Students

Faculty of Fine Arts

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยสำหรับครูและนักเรียน มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการทางด้านดนตรีไทยที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย 2.เพื่อจัดทำศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประ...

โครงการบริการวิชาการภาควิชารัฐศาสตร์ : ค่ายรัฐศาสตร์เพื่อประชาชน ครั้งที่ 15 ณ บ้านอุมยอม หมู่ที่ 6 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก

Faculty of Social Sciences

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตเข้าถึงโลกทัศน์และความรู้ในกระบวนการจัดการทรัพยากรของโรงเรียนวัดถ้าองจุ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาชนบทให้มีปัจจัยที่ต่อการพัฒนาทางด้านชีวิตให้ดีขึ้น ปลูกฝังนิสิตให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ เห็นความสำคัญของส่วนรวม รวมถึงการเรียนรู้ปัจจัยอันก่อให้เกิดความแตกต่างของสภาพสังคมชนบทแล...

Development Of Local Economy By Agricultural Product Innovation And Technology

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทตโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร การจัดการวัสดุพอลิเมอร์เพื่อสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคนิคการประกอบอาหาร ในการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ให้นิสิตได้ใช้ปัญหาเป็นโจทย...

The Botanical Garden Of Faculty Of Pharmacy, Srinakharinwirot University

Faculty of Pharmacy

The botanical garden of the Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University has been established in 3.7 hectares of an agricultural land reform area at Banna district in Nakonnayok province. The project is established in partnership with the Agricultural Land Reform Office and the Land Development...

Increasing The Quality Of Life For The Elderly In The Community To Prevent Die Alone การเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อป้องกันการเสียชีวิตโดยลำพัง

Faculty of Economics

โครงการศึกษา “การเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อป้องกันการเสียชีวิตโดยลำพัง” มีวัตถุประสงค์เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อป้องกันการเสียชีวิตโดยลำพังในการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครที่ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ใน 3 มิติ คือ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสังคม โดยก...

The Evaluation Of Effectiveness In The Economics And Nutrition Knowledge To Prepare For The Elderly In The Community
การประเมินประสิทธิผลการให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และโภชนาการเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในชุมชน

Faculty of Economics

Thailand has elderly people one in five of total population. The population of the elderly in the country is increasing rapidly which is completely ready to enter the aging society (Office of the Health Promotion Foundation, 2017). From the economic situation of the Thai elderly (National Statistica...

Inclusive Education Management For Teachers

Graduate School

Training the assessment and test administration for primary school teachers who have taught student with special or exceptional. Teachers will gain the knowledge and skills ready for assessing student's development.

Special Education And Care Pedagogical Training Program In Academic Year 2020

Graduate School

Special Education and Care Certificate Program was established to help teachers who have experience in other teaching disciplines earn the qualifications necessary to teach disabled students. Students must be bachelor's degree holders, often with teaching experience and a basic teaching certificatio...

Recycle Waste Bank Program Srinakharinwirot University Ongkharak (โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์)

Social Service Office

Workshop Provide knowledge on waste management And sorting garbage properly for students Training workshop to educate waste management And sorting waste properly with students, faculty, housewives, staff in Srinakharinwirot University