Log In
bg
SDG 4 QUALITY EDUCATION
Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
SDG 4

22

Projects

5

Faculties

Social Impact Assessment Development Project

Faculty of Business Administration for Society

โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลลัพธ์ทางสังคม เป็นโครงการบริการวิชาการแบบครั้งคราว ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการจัดทำแบบประเมินวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับธุรกิจเพื่อสังคมในประเทสไทย ให้มีการประเมินที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับได้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิ...

Swu Se Training : Social Impact Assessment Course For Social Service Project

Faculty of Business Administration for Society

1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ แนวคิด และความสำคัญของการประเมินผลกระทบทางสังคม 2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ของโครงการในหน่วยงานของตนเองได้

Swu Se Training : Social Return On Investment Course

Faculty of Business Administration for Society

1 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ และความเข้าใจ การประเมินผลกระทบทางสังคม ตามแนวความคิดและหลักการของการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม 2 เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้หลักการและสามารถประเมินผลกระทบทางสังคม ของธุรกิจเพื่อสังคมได้

The5Th Bas National Conference 2023

Faculty of Business Administration for Society

1.เพื่อพัฒนาอาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ของสถาบันอุดมการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีเวทีทางด้านวิชาการในการนำเสนอผลงาน และเผยเเพร่ผลงารสู่สาธารณชน 2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวทิยาลัยกับสังคม (University Engagement) ให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมก...

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม : Diy Your Happiness คู่มือออกแบบความสุขด้วยตนเอง

Faculty of Education

ทุกวิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของทุกคน หลายเรื่องเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายคนมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากมากขึ้น เกิดความท้อแท้ หมดหวัง หมดกำลังใจ ซึ่งถ้าเราปล่อยให้ความรู้สึกเช่นนี้อยู่กับเรานานเกินไป ก็อาจเกิดความเครียดสะสม กลายเป็นภัยเงียบที่ส่งผลต่อสุขภาพกาย...

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

Faculty of Education

ปัจจุบันโลกเคลื่อนเข้าสู่ยุคของคลื่นลูกที่ 5 “ยุคสังคมแห่งปัญญา” หรือ “ยุคปราชญสังคม” ปัจจัยแห่งยุคนี้ คือ สติปัญญา เครื่องมือแห่งยุค คือ นักคิด นักบูรณาการ เป็นยุคของการคิด การบูรณาการใช้ความรู้และใช้ปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สังคมใดสามารถพาตนสู่การเป็นปราชญ์สังคมได้สำเร็จ สังคมนั้นจะเจริญล...

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม : การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring ในพื้นที่ 5 จังหวัด

Faculty of Education

ในปี พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษาขึ้น โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 500 ล้านบาท ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ในการนี้ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำ ในสถานศึกษาพื้นที่ห่างไกล

Faculty of Education

ในโลกยุคปัจจุบันความเจริญก้าวทางด้านเทคโนโลยีนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างมากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้เปลี่ยนจากที่ครูเป็นศูนย์กลางมาสู่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องได้รับความรู้จากครูในห้องเรียนเท่านั้นแหล่งความรู้อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นพ่อ...

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพเพื่อพัฒนานวัตกรรมชุมชนการผลิตชิ้นงานจากปูนปั้นผสมโฟม

Faculty of Education

ผลการดำเนิน “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG Economy” ในปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการจัดสรรพื้นที่ได้เข้าไปขับเคลื่อนดำเนินโครงการฯ จำนวน 107 ตำบล ครอบคลุม 30 อำเภอ 10 จังหวัด ซึ่งสอดคล้องก...

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ

Faculty of Education

การเปลี่ยนแปลงของการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างกระบวนการคิดที่เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการคิดที่พัฒนา และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ส่งผลกระทบทางด้านระบบการคิดทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีตลอ...

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม : การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยบอร์ดเกม

Faculty of Education

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัวทั้งทางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึ่งการเรียนรู้เชิงรุกจะทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นอย่างมีความหมายผู้เรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมหรือบทบาทในกา...

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม : การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลพร้อมใช้เพื่อการพึ่งพาตนเองและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพการเงิน และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุ

Faculty of Education

ในปัจจุบัน จำนวนผู้สูงวัยในประเทศไทยได้ขยายตัวสูงขึ้นอันมาจากสาเหตุหลายปัจจัย ผู้สูงอายุมีเงื่อนไขความเป็นอยู่รวมถึงคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นแม้ว่าภาครัฐฯหรือหน่วยงานต่างๆจะพยายามสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในหลากหลายมิติ เช่น มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสุขภาพ มิติสภาพแวดล้อม หรือมิติด้านสังคม...

Basic Coffee Shop Opening Training Project (Basic Barista, Tools And Equipment, Coffee Shop And Management In The Shop, Workers, Money)

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

Open education and learning opportunities to the public and promote lifelong learning according to the science of the department for those who are interested in starting a coffee shop business.

Bright Future Career With Biotechnology

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

Design Thinking Workshop Project To Create New Ideas For Community Enterprises In Nakhon Nayok Province

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

Design Thinking Workshop to create new ideas for community enterprises in Nakhon Nayok Province

Food Science And Nutrition Knowledge Dissemination Project From The Classroom To The Community.

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

To enhance science teaching skills with systematic projects. Encourage requests for specialist teacher positions.

Organizational Communication Project Through Academic Services

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

Organizational Communication Project through Academic Services

Plant Production Technology Transfer Project Through The Ai Smart Farm Learning Center

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

Activity to experiment with smart greenhouse systems and planting vegetables. I also got vegetables to go home.

Botanical Garden Of The Faculty Of Pharmacy, Srinakharinwirot University

Faculty of Pharmacy

The botanical garden of the Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University, serves as a conservation area for medicinal plants. Established in collaboration with the Agricultural Land Reform Office and the Land Development Office, this garden spans approximately 3.7 hectares in Banna district, Nak...

Effects Of A Transformative Learning Program For Developing Active Global Citizenship Among Thai Students

Behavioral Science Research Insitute

Currently, societies are experiencing disruption which is affecting the youth. Some of them are unable to cope with the challenges, resulting in maladaptive thoughts and behaviors as well as poor well-being. For example, (a) in one study of Thai adolescents aged between 10 and 19 years, 40% of them...

Mental Health Literacy Scales On Helping People At Risk Of Depression Among Thai - Vietnam Students In Health Science: Cross-Sectional Study

Behavioral Science Research Insitute

The global surge in mental illness is a growing concern, with less than 10% of individuals in many countries receiving adequate mental health treatment. This alarming increase encompasses a wide range of conditions, from common disorders like depression, anxiety, and schizophrenia, to rarer ones suc...

Sustaining Thailand's Seafood Processing Sector: Workforce Development

Behavioral Science Research Insitute

The seafood processing industry in Thailand is facing a significant transition to Industry 4.0 and this sector is facing a skills mismatch and a skills gap. Therefore, this study aims to explore the characteristics of talent and how to utilize talent in the Thai seafood processing industry by focusi...